Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler

Böylelikle fişlenme ve damgalanma korkusu ile kimseciklere danışamadığınız soramadığınız “Neden? Zira olumsuz çıkma sebeplerini ne e-devletten ne emniyetten bizzat giderek ne de o kuruma dilekçe veyahut sözlü başvuruda bulunarak öğrenebilirsiniz. Bu Koşullar kapsamında izin verilen azami tutarları aşan Sigorta veya gümrük değeri beyan etme girişimleri hükümsüzdür. Söz konusu beyan edilen değer otomatik olarak Gönderi için izin verilen sınırlara çekilecektir. TNT’nin izin verilen azami tutarları aşan bir beyan edilen değere sahip herhangi bir Gönderinin taşımasını kabul etmesi, bu Koşullardaki herhangi bir hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. TNT, TNT’ye verildikten sonra Konşimento üzerinde beyan edilen değer bilgilerini değiştirme taleplerini yerine getiremez. TNT’nin Gönderiyle bağlantılı olarak kanıtlanmış zarar, hasar, gecikme veya diğer herhangi bir hak talebine ilişkin yükümlülüğü Gönderinin onarım maliyeti, amortismana tabi tutulmuş değeri veya değiştirme maliyetinden hangisi daha düşükse, ilgili tutarı aşmayacaktır. TNT bir hak talebine konu olan Gönderinin içeriğinin değerine ait bağımsız kanıtlar talep etme hakkına sahiptir. Ticari Teslimat, üç teslimat denemesinden sonra ve/veya ilk teslimat denemesinin ardından beş İş Günü bekletildikten sonra ve geçerli olduğunda varış yeri ülkesinde gümrük işlemleri tamamlanmışsa, teslim edilemez olarak kabul edilebilir (bkz. 18. Bölüm (Teslim Edilemeyen Gönderiler)).

Hukuk İşleri Müdürü ile avukatlar tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. C)Müdür tarafından kendilerine havale edilen, yargı organlarında açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takiplerinde Belediye Başkanlığını temsil ederek, Belediye hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlar, duruşma ve keşiflerde hazır bulunurlar. Madde3-(1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. L) Ruhsat Denetim Müdürlüğünün harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin disiplin amiridir. D) Gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak belediye meclisi ve belediye encümeninden karalar aldırmak. MADDE 20- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, cevaplandırır, tasnif eder. 1-Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla sorumludurlar. 11.İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar. Ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar. (10) Belediye sınırları içindeki Belediyenin taşınmaz mallarının denetimi ile yetkili bulunmak, aksaklıkları düzeltmek.

MADDE 15 -(1) Gelirler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından uygun görülen bir plan dahilinde yerine getirilir. MADDE 13 – (1) Belediye mücavir alanı içerisindeki bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi tahakkuklarını yapmak. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir yazıyla belirtilir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemler ile 3628 sayılı kanun kapsamında işlem gerektiren eylemlerle ilgili olarak rapor, dört adet olarak düzenlenir. Zamanda ilgili birim ve kuruluşlara gönderir ve sonuçlarını yakından izler. F)Hastalık, askerlik, yurtdışı staj gibi zaruri sebeplerle müfettişlikçe cevaplandırılmayan raporların son mütalaaları Kurul Müdürünün görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılır. Birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade edilir. Saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan bir yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ edilir. Düzeltilmesi gereken işlemler hakkında esas itibariyle dört nüsha olarak düzenlenir.

Zorunlu sebeplerden dolayı görev yapamayacak başkan dışındaki asil üyelerin yerine geçmek üzere, aynı usulle dört yedek üye tespit edilir. (4) Herhangi bir memur veya diğer personelin görevden uzaklaştırılması halinde işlerin aksamaması için gerekli tedbirler o birimin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan memurun veya diğer personelin görevini müfettiş üstlenemez. Sonuçlarına göre, kurulun teftiş ve denetimine bağlı hizmetlerin genel gidişine ilişkin görüşlerini yıllık raporlarla Başkana sunmak. YürürlükMADDE 21-(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 3e)Personelinin  performans  durumunu  izlemek,  gerekli  değerlendirmeleri  yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, rapor, doğum, ölüm vb. C)Belediye  Müdürlüklerinden  gelen  fikirleri ve talepleri değerlendirir  ve  uygunluğuna  göre bağlı bulunduğu üstüne sunar, verilen talimat doğrultusunda   uygulanmasını sağlar ve takip eder. A)Stratejik  plan,  yıllık  ve  beş  yıllık  hedefleri,  yatırım  plan  programları  ve  g  cetveli bütçeleri  doğrultusunda  gerekli  projelerin  hazırlanması  aşamasında  ilgili  müdürlükleri koordine eder ve işlemlerin hızlanmasını sağlar. YürürlükMadde 24- -(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer.

(4)Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. (3)Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir. MADDE 16 – (1) Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür ve Sorumlular tarafından düzenlenen plan dâhilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür. (4)-Mühendisler 657 sayılı DMK’ na tabi teknik kadroya tabi veya yürürlükteki diğer ilgili mevzuathükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmalıdır. (ç) Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak. (b) Görevde Yükselme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

Türk Telekom Tek Şifre’ye üye olmak için iphone uygulamasında ve wap kanalında uygulama ekranında yer alan ‘Üye Ol’ linkine tıklayarak ‘Yeni Üyelik’ sayfasını ziyaret edip, kişisel bilgilerinizi ve geçerli e-posta adresinizi girmeniz ve bir şifre seçmeniz yeterlidir. Üyelik işlemini tamamlayıp, ‘Kaydet’ butonuna tıkladığınızda, cep telefonunuza aktivasyon kodu gönderilecektir. Aktivasyon işlemini tamamlamak için gelen kodu bir sonraki ekrandaki aktivasyon kodu alanına giriniz. Aktivasyon kodunu eksiksiz ve doğru girdiyseniz Tek Şifreniz ve Tek Şifre kullanıcı isminiz ile giriş yapabilirsiniz. Hat dondurma süresi içinde olan kullanıcılar için aylık internet erişim ücreti alınmaz. İnternet erişim ücreti dışında kalan; kullanılan katma değerli hizmet ücretleri, taksit,hat dondurmadan dolayı yansıtılması gereken iadeler, geçen aydan devir eden ücretler var ise faturalandırılır. Hat Dondurma süresi içinde olan kullanıcılar için aylık internet erişim ücreti alınmayacaktır. İnternet erişim ücreti dışında kalan; kullanılan katma değerli hizmet ücretleri, taksit, kota aşım ücretleri, hat dondurmadan dolayı yansıtılması gereken iadeler, geçen aydan devir eden ücretler var ise faturalanacaktır. Bu çalışmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalışan ve bizlere veri sağlamada yardımcı olan yetkililere teşekkür ederiz.

B)Ancak Belediye menfaatlerinin temini bakımından Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli görülen hallerde bilgi verilmek suretiyle dava konusunun genişletilmesi, türünün değiştirilmesi ya da dava açılmaması konusunda talep eden birim yazılı olarak uyarılır. 5-Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden kaynaklanan sorumluluk bunu gönderen/göndermeyen müdürlüğe aittir. 1-Konu hangi Müdürlüğün görev alanına giriyor ise ilgili Müdürlük tarafından ilgili Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısınca imzalanmış şekilde yazı Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilir. F)Diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar. I) Gayri sıhhi müesseseler sınıfındaki işyerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları başvurularının kabul edilmesi, gerekli evrakların istenmesi işyerlerinin ruhsatlandırılması veya reddedilmesi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. H) Sıhhi müesseseler sınıfındaki işyerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları başvurularının kabul edilmesi, gerekli evrakların istenmesi, ruhsatların düzenlenmesi veya reddedilmesi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. C) Gelen ve giden tüm evrakın kontrol etmek ve muhafazasını sağlamak ve denetlemek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gratis Konsultasi
Hello 👋
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?